บรรยายพิเศษสมาชิก หน่วย อ.หนองปรือ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ ผู้แทนประจำหน่วยบริการสมาชิกหน่วยจังหวัด ได้รับการมอบจาก ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ให้บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรม

You may also like...