สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มชะแล-ปรังเผล,กลุ่มห้วยเขย่ง-ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายมนูญ นิมิตรเกาะ กรรมการประจำหน่วย นางพัชรา ดีหล้า ผู้แทนประจำหน่วย อ.ทองผาภูมิ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มชะแล-ปรังเผล,กลุ่มห้วยเขย่ง-ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564