ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้ ลง 0.30 %

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้ ลง 0.30 %
———————-
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภทสัญญา
จาก 5.30% เหลือ 5.00%
**ยกเว้นสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการเคหะ 4.50% คงเดิม
———————-
-เงินฝากออมทรัพย์ จาก 3.00% เหลือ 2.70%
-เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น จาก 3.30% เหลือ 3.00%
*ยกเว้นเงินฝากโครงการพิเศษต่างๆ
———————-

เริ่ม 1 ธันวาคม 2564