ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ประชุมฯ คณะกรรมการดำเนินการ โดยมีผู้แทนประจำหน่วยเข้าร่วม เมื่อประชุมวาระดำเนินการแล้วเสร็จ ต่อด้วย workshop ในการประเมินโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำมาตลอดทั้งปี 2564 เพื่อสรุป ข้อดี ข้อเสนอแนะปรับปรุง ในการกำหนดแผนงานของปีบัญชี 2565 ต่อไป