สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มแม่กลอง,กลุ่มบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุจินต์ หอมเสมา ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำข้อตกลงพัฒนางาน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มแม่กลอง,กลุ่มบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

You may also like...