สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บารุง,ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บารุง,ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564