สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มสะพามแม่น้ำแคว อ.เมือง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วยอำเภอเมือง นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนสะพานข้ามแม่น้ำแคว ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564