โครงการพักชำระหนี้ รอบ3

โครงการพักชำระหนี้ รอบ3 เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในช่วงสภาวะฉุกเฉิน
* สมาชิกที่เข้าโครงการ อยู่แล้ว พักชำระหนี้ต่อเนื่อง จนถึง กุมภาพันธ์ 2565
** สมาชิกที่ต้องการพักชำระหนี้ (ต้นเงินสัญญาสามัญ) เข้าลงทะเบียนได้ที่ covid19.ktscc.org
*** ลงทะเบียน วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
**** ส่งเอกสารบันทึกต่อท้ายสัญญา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
พักชำระหนี้ รอบ 3 นี้ กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2564