บรรยายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้แทนประจำหน่วย นายยงยุทธ สงพะโยง ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563