ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ครุภัณฑ์ อาคารรับรองสมาชิก อาคารห้องน้ำ โครงสร้างบริเวณรอบนอกอาคาร พื้นผิวการจราจร