ต้อนรับคณะจาก สพม.24

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการฯให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยน กรรมการ และผู้บริหาร จาก จ.กาฬสินธ์ุ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน ขอศึกษาฯ แนวคิด แนวทางการช่วยเหลือ สมาชิก เรื่อง 30%

You may also like...