บรรยายผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรี เขต

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคาที่1 นายสุจิน หอมเสมอ รองประธานคนที่ 3 นายทวี ชูศรี กรรมการ นายยิ่งยศ พละเลิศ กรรมการและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรี เขต1 วันที่ 26 สิงหาคม 2563