ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กรกฎาคม

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา นายสมยศ สำเนียงงาม ที่ปรึกษา นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 22 กรกฎาคม 2563