บรรยายชี้แจง โครงการเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ครั้งที่ 6

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ดำเนินการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนขอกู้เงินสามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด