ขั้นตอน การลงทะเบียน

การลงทะเบียน ตรวจสอบ / จองสิทธิ

สมาชิกสามารถขอตรวจสอบสิทธิ กู้เงินโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM วงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

ลงทะเบียน >>> ckatm.ktscc.org