ตรวจสอบ/จองสิทธิการกู้ ATM

สหกรณ์ออมทรพัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เปิดให้สมาชิกตรวจสอบและจองสิทธิ การกู้เงินโครงการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง ATM สภาพคลือเปิดการตรวจสอบสิทธิ http://ckatm.ktscc.org