บรรยายพิเศษผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผู้แทนประจำหน่วย อำเภอท่าม่วง  แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับผู้บริหารโรงเรียนอำเภอท่าม่วง  ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562