ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง ประจำปี 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 58  ในการประชุมครั้งที่ 58  นัดพิเศษ  ครั้งที่ 4 วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562  ได้มีมติขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  และกรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอท่ามะกา เป็นเวลา 06.00–11.00 น.ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากสมาชิกทุกท่านต้องใช้สิทธิในการลงคะแนน  เพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่อำเภอพื้นที่ห่างไกล