บรรยายการประชุมคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายกิจกรรม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562