ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2563

ตุลาคม 25, 2019 0 By ktscc

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จากัด มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน ประจาปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560