สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามเกณฑ์ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”