สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล

สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตุลาคม 25, 2019 0 By ktscc

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามเกณฑ์ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”