ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการ คนที่2 นายวิชา จุลทลักษ์ ประธานคณะกรรมกาารศึกษาฯ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ พร้อมด้วยนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562