ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ผอ.วีระชัย บุญอยู่ กรรมการดำเนินการผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ ส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเงินค่ารับรองและทุนสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพมงคลรังษี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562