ต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด