ประกาศเรื่องการถือหุ้นของสมาชิก

ประกาศเรื่องการถือหุ้นของสมาชิก

กรกฎาคม 26, 2019 Off By ktscc

เนื่องจากสหกรณ์มีสภาพคล่องและมีทุนเรือนหุ้น ที่สามารถนำมาบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั้นคงแล้วนั้น จึงขอกำหนดเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก ดังนี้