บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ อ.ท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผู้แทนประจำหน่วย อำเภอท่าม่วง นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ อ.ท่าม่วง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ เดือนฉายรีสอร์ท