ต้อนรับคณะสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ นายสมยศ สำเนียงงาม นายกสมาชิกฯ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด