บรรยายพิเศษกลุ่มโรงเรียนหนองขาวท่าล้อ อ.ท่าม่วง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ฯบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบของรางวัลสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มโรงเรียนหนองขาวท่าล้อ อ.ท่าม่วง วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร