ประกาศสหกรณ์ (คุณสมบัติสมาชิกสมทบ)

ประกาศสหกรณ์ (คุณสมบัติสมาชิกสมทบ)

พฤษภาคม 25, 2019 Off By ktscc

ประกาศสหกรณ์ (คุณสมบัติสมาชิกสมทบ)
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562