ลงนามการสร้างเครือข่ายทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการดำเนินการ/ประธานคณะกรรมการเงินกู้ นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการ/เลขานุการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ลงนามการสร้างเครือข่ายทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด