มอบเงินสนับสนุน รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่1
นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 
นายวิชา จุลทรักษ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันะธ์
นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้
นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการ
นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ
นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการ
นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้แทน
และนางลาวัลย์ ช่วงชัย
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ขอมอบ
เงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน จำนวน 200,000 บาท