ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ชาวงเวลา 11.30 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ, ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ,
ที่ปรึกษาสหกรณ์,ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด