รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562