ประชุมพิจารณาเงินกู้ กลางเดือนมกราคม

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้
และคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน
ที่ สมาชิกยื่นมาภายในวันที่ 5 มกราคม และพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 15 มกราคม