ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น

มติคณะกรรมการดำเเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 กำหนดปรับอัตราดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นดังนี้