ประกาศการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ

ตามที่สหกรณ์ฯ ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 จึงมีมติให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้กรณีพิเศษ