บรรยายพิเศษ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองฝ้าย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565      ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ่าย

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการ  นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการประจำหน่วย อ.เลาขวัญ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่องของสมาชิก และการกู้ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือนและมอบเงินสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองฝ้าย