คณะศึกษาดูงานจาก สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

  วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ นางอัจฉรา รอดภัย กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด การบริหารจัดการสหกรณ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และเยี่ยมชมและแดสงความยินดีสถานที่การใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด