ประชุมชี้แจ้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ที่ปรึกษาสหกรณ์ ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ รองประธานดำเนินการสกหกรณ์ 3 นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ บรรยายพิเศษการบริหารด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตามโครงการรัฐบาล