ประกาศ เรื่องสิทธิสวัสดิการของสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ประกาศ เรื่องสิทธิสวัสดิการของสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ในการประชุมนัดพิเศษ ครัง้ที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เห็นชาบให้สมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ไปใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลตามเดิม

You may also like...