บรรยายสมาชิก กลุ่มโรงเรียนอำเภอพนมทวน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางสุรีพร บำรุงชล กรรมการประจำหน่วยพนมทวน นายยงยุธ สงพะโยม กรรมการ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ นางอัจฉรา รอดภัย ผู้แทนประจำหน่วย พบปะสมาชิก กลุ่มโรงเรียนอำเภอพนมทวน แนะนำการวางแผนทางเงิน โดยใช้สหกรณ์ เป็นสถาบันการเงิน ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก หุ้น ส่วน หุ้น รู้จักเก็บออมไว้เพื่อปันผล เงินฝากส่วนเงินฝาก เพื่อสำรองสภาพคล่อง หนี้ ส่วน หนี้ การกู้ ต้องวางแผนการใช้เงินกู้นั้นให้ก่อเกิดประโยชน์ กับตนและครอบครัว มองไปให้ไกล วางแผนบัญชีครัวเรือน

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565