ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษา นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทากการบริหารกิจการสหกรณ์ การดูแลเพื่อนสมาชิก ระเบียบข้อบังคับเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

You may also like...