ขั้นตอน ถอนเงินฝาก

วิธีการถอนเงินฝาก

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มแดง) (เล่มเขียว)

——-> https://mss.ktscc.org <———

mss.ktscc.org
เวปสำหรับทำรายการคำขอโอนเงิน
ไม่ต้องลงทะเบียน
ยืนยันระบบด้วย
เลขทะเบียนสมาชิกและเลขประจำตัวประชาชน
คำนวณ เล่มแดง ณ ปัจจุบันอัตโนมัติ