ต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ และนายประเทือง แผนสมบูรณ์ กรรมการ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทากการบริหารกิจการสหกรณ์ การดูแลเพื่อนสมาชิก ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผู้แทน/ผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด