ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานฯคนที่ 2 นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564