ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565