สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มเกาะสำโรง อ.เมือง)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วยอำเภอเมือง นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเกาะสำโรง ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

You may also like...