สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มโรงเรียนท่ามะกา 2)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้แทนประจำหน่วย ผอ.ประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้แทนประจำหน่วย ผอ.โกวิท ทั่วจบ ประธานศูนย์ฯ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา2 ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564