ปรับวันเปิดทำการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

สหกรณ์ฯปรับวันเปิดทำการภายใต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
เป็นวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นภายหลัง