บรรยายโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นายยงยุทธ สงพะโยง ผู้แทนประจำหน่วย นายสมเดช จันทราวุฒ ผู้แทนประจำหน่วย แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออมและสวัสดิการ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563